$$$$$$$$____________$$_$_$________________
_____$$__$$____________________$_$________________
____$$_$___$_____________________$________________
____$_$___$_________________$$___$________________
____$_$__$$___________$$$$$$$_____$_______________
____$__$_$_________$$$________$$__$_______________
_____$$_______$$$_$_____$$_____$________$$$$$$$___
_______$$$_______$_____$$$______$$____$$__$$$__$__
_________$______$________$___$__$____$$_$$___$$_$_
_________$______$_______$$$$$___$___$$_$$____$__$_
__________$_____$$____$$_______$____$__$_____$__$_
___________$$____$$__________$$$$$$$___$___$$__$$_
_____________$$____$$_____$$$_____$_____$$$____$__
__________$$$$$$$$$$$$$_$$$$______$____________$__
_______$$_______$______$____$_____$___________$___
_____$$_________$______$____$_____$$_________$____
___$$___________$_______$___$$$__$$$________$_____
__$____________$$$_______$$$___$$___$______$______
_$$__________$$___$____$$____________$___$$_______
_$__________$______$$$$______________$_$$_________
$$_________$_________________________$____________
$__________$_________________________$____________
_$_________$________________________$_____________
_$$________$_______________________$$$____________
___$$____$$_______________________$__$$___________
_____$$$$$$$$$________________$$$$_____$__________
___$$_________$$$________$$$$$__________$_________
__$_____$________$$_$$$$$__________$$$$$$$$$$_____
_$___$$$__$$_______$_____________$$__________$$___
_$__$_______$$______$__________$$______________$$_
_$__$_________$$____$___$$____$_____$$$$$$$$____$$
__$_$___________$____$_$_$___$$___$$________$$___$
__$$_$__________$___$$$___$$$$___$____________$__$
___$$__$________$___$________$__$_____________$$$_
_____$$__$$$$$$$__$$__________$__$____________$$__
_______$$$$$$$$$$

…..ooooO…………..
…..(….)…Ooooo…
……\..(…..(….)….
…….\_)……)../…..
…………….(_/…..

▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒███▒▒▒▒██
▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█
▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██
▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█
█▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█
█▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█
▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█
▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█

___________00_____________________7_______________ ________0000_____________________777______________ ______0000______________________77777_____________ ____00000______________________7777777____________ ___00000______________________777777777___________ __000000____________77777777777777777777777777777 _0000000______________7777777777777777777777777___ _0000000_______________7777777777777777777777_____ _0000__00_________________77777777777777777_______ _0000__00000000__________777777777_777777777______ _000000000000___________7777777_______7777777_____ __0000000000___________77777_____________77777____ ___0000_000000________777___________________777___ ____00000_______0___________0000__________________ ______000000__00000______000000___________________ ________000000000000000000000_____________________ __________00000000000000000_______________________ ______________000000000___________________________

```````````````````````````````````_*9000¶¶0*```````````````
``````````````````````````````*¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶00¶¶0Х````````````
````````````````````````````_¶¶¶9**ХХХХХ99110¶¶¶¶0``````````
```````````````````````````1¶¶0ХХХ1ХХХХХ99180¶¶¶¶¶*`````````
``````````````````````````0¶¶0919800899809199¶¶¶¶¶¶`````````
`````````````````````__`_¶¶¶¶009Х199119990¶¶¶¶¶¶¶¶¶`````````
``````````````````_``*__Х1111Х000000¶088990¶¶¶¶¶¶¶¶8````````
``````````````````*_`*_`````````**110¶¶¶¶¶¶¶¶¶0_¶¶¶¶__Х_````
`````````````````*_``````````````````*`0¶¶¶¶¶¶9``*¶¶9*8***``
`````````````````_```_```````````````````_8¶¶¶¶```*````__9``
````````````18001*```````````_``````````````*¶*``*`````__Х_`
``````````9¶¶¶9Х90¶¶009¶09Х__`````_``_``*````_```_**__*_1*``
`````````¶¶¶91_Х¶¶091980¶¶¶¶¶¶0¶Х````````_`_`_`_``_Х9Х*Х````
````````Х¶9***0¶0Х***___`___Х900¶Х99*_```_`_____````_```````
````````9¶0Х*0¶9_```_****_*_____*90¶¶¶0Х```_``1_````````````
`````````¶¶¶0¶¶1_`__Х1911Х*ХХ11Х```*Х9¶¶¶Х```90`````````````
``````````_0¶¶81*1191*_******Х_`Х1*`*ХХ*0¶0`Х9_`````````````
````````````0¶9911Х_`*_`0¶¶¶¶¶98¶¶¶`_Х918¶¶¶````````````````
````````````¶¶111ХХ`¶¶¶¶0*````__*0¶`1Х1ХХ¶¶¶````````````````
````````````0¶01*19`Х¶9```_¶¶_``_*_¶91980¶¶¶````````````````
`````````````¶¶8**Х0¶¶````_¶¶````9`9¶910¶¶¶9````````````````
``````````````¶¶09Х9¶0``````**```__*¶¶90¶¶0`````````````````
```````````````¶¶¶91¶¶`````_0ХХ9`_`0¶¶¶¶¶0`````````1¶¶¶¶¶Х``
``_0098Х````````¶¶¶08¶¶```_9``*Х0Х0¶¶¶¶¶_```````_9¶¶¶_¶9¶¶¶`
``¶¶*``¶¶0```````Х¶¶¶¶¶¶1**Х91Х*Х1810¶¶¶Х01*90¶¶¶¶¶`*`¶ХХ8¶9
`9¶Х*_`¶1¶¶¶0*_````_¶01***Х1***Х11190¶¶0Х¶¶¶¶¶09_19`1`¶¶110¶
_¶1*1*`0_Х*Х0¶¶¶¶¶¶¶00`*Х*Х1*ХХ180000¶¶`_*`0`0`1`*__0``¶¶8¶¶
Х¶***`¶Х8`0_8`0_98*Х_¶*1Х__*ХХ**Х9900¶¶`*Х`1`0`¶`¶`0`¶*0¶¶¶*
`¶¶19000ХХ*0`1`9`0*9¶¶_****____**1900¶¶*_9Х0_9*Х_*Х1¶8¶¶¶9``
``¶¶¶¶990Х0*8*9*990¶¶9Х1Х*_*1ХХ1199980¶¶¶_198*0*00¶¶¶¶Х`````
```_1¶¶¶¶¶0¶0¶00¶¶¶¶0**Х**ХХ***ХХХХХХ10¶¶¶9¶¶¶¶¶¶¶8*````````
````````Х8¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_*___****___`*ХХХХ980¶¶¶¶```````````````
`````````````````¶8__*Х***ХХХХХ1998998991190¶¶``````````````
````````````````9¶9**____**ХХ***ХХХ*Х1988000¶¶8`````````````
````````````````¶¶ХХХХ_`__********198999800¶¶¶¶`````````````
`````````````_*¶¶00¶¶¶80_`_**1199900¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`````````````
`````**1¶¶0¶¶¶¶1Х8_Х0000¶0**Х98990¶¶019**910¶¶¶*1Х*`````````
```¶¶0111100Х*1*8*0*99¶8¶¶¶*Х98¶¶¶¶___***Х_*Х1000¶¶¶1```````
``_¶¶09Х*``*0*10*¶`¶_0*¶Х¶¶¶180¶¶¶`1_Х_ХХ***0¶¶1*Х0¶¶¶``````
``0¶091Х11Х`_¶*1¶_¶`¶108¶0¶¶¶8¶¶¶0Х*Х`_***9¶¶1**1990¶¶Х`````
``¶¶091ХХ1ХХ*`¶`08¶`¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶08ХХ_*_*0¶08911Х*Х0¶¶¶`````
``¶0Х*ХХХХ***``¶`0900¶¶¶¶0*`*111*Х¶0Х8***¶99111ХХХХ110¶0````
``0¶1ХХХХХХ**``¶*¶¶¶¶¶¶1_```_*__```0¶09*Х¶1***_**ХХ*Х8¶¶````
```¶¶01Х*****``¶¶¶¶0Х_``ХХХ**__``````¶¶8*¶0999111ХХХ10¶1````
````1¶¶9*****_¶¶¶9_``ХХХХ1**__````````9¶¶¶¶¶8991118000000000000000 000000000000000 000000000000000_000000000000000 00000000000000___00000000000000 0000000000000_____0000000000000 000000000000_______000000000000 00000000000_________00000000000 0____________________________00 000_______*Мечо*___________000 000000 __________________ 000000 0000000_________________0000000 000000_________0_________000000 00000_______0000000_______00000 0000_____0000000000000_____0000 000___0000000000000000000___000(Y) (°-°) ()-,-()--<{@ :))))) (_)-(_)(\(\ _______ "(\_/)" (=':') ______(='.'=) (,(")(") _____ (")_(")

лица, сърца, цветя

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!